Algemene voorwaarden TotallyActive

1. Algemeen

  1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; het “Lid”) van TotallyActive.

  1.2. De lidmaatschapsacties hebben alleen betrekking op lidmaatschappen met de duur van 6 of 12 maanden.

  1.3. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op lidmaatschappen die zijn afgesloten of worden verlengd vanaf 01-12-2021.

2. Voorwaarden

  2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van TotallyActive en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen TotallyActive en het Lid.

  2.2. TotallyActive is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. TotallyActive zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door TotallyActive te zijn ontvangen.

  3. Lidmaatschap

  3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’.

  3.2. Het Lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan TotallyActive mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden. Deze opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden. Indien de 14de dag in het weekend valt of op een nationale feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is TotallyActive gerechtigd om voor het aantal dagen dat het Lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van TotallyActive, kosten in rekening te brengen (inschrijfgeld en kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van de faciliteiten van TotallyActive).

  3.3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van TotallyActive worden overgedragen.

  3.4. TotallyActive behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

  4. Lidmaatschapsgelden

  4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het lid via SEPA automatisch periodieke incasso te worden voldaan, op maandelijkse basis.

  4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de Overeenkomst en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van TotallyActive, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

  4.3 De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen bij inschrijving te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekend dat de Overeenkomst nietig verklaard kan worden.

  4.4. TotallyActive behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso.

  4.5. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan TotallyActive te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van TotallyActive tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

  TotallyActive heeft het recht om haar verplichtingen op te schorten zolang het lid zijn verplichtingen niet nakomt. Nadat het lid aan zijn verplichtingen, te weten het betalen van alle openstaande termijnen tot einde lidmaatschap, heeft voldaan is TotallyActive gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

  4.6. Indien TotallyActive over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan TotallyActive het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van TotallyActive tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is voldaan.

  4.7. Alle prijzen zijn inclusief BTW. TotallyActive is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

  4.8. TotallyActive is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘startdatum van het lidmaatschap’, dan heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

5. Privacy

  5.1. TotallyActive verwerkt persoonsgegevens van het Lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  5.2 In de Privacyverklaring van TotallyActive wordt op een rijtje gezet welke gegevens door TotallyActive worden verwerkt, voor welke doeleinden TotallyActive dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De laatste versie van de Privacyverklaring is terug te vinden op onze website.

  6. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

  6.1. Indien het Lid zijn lidmaatschap niet 4 weken voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij de desbetreffende club opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch omgezet naar een maandabonnement. Het Lid ontvangt 8 weken voor het aflopen van het contract een mail ter notificatie van het aflopende lidmaatschap.

  6.2. De opzegging kan worden gedaan per e-mail (TA@totallyzouk.nl).

  6.3. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van TotallyActive – deugdelijk bewijs vereist is.

  6.4 TotallyActive geeft een Looptijd Verkorting optie. Indien het Lid besluit gebruik te maken van de Looptijd Verkorting optie zal TotallyActive de helft van de nog resterende lidmaatschap periode in rekening brengen. Met bijkomend bedrag van €25 aan administratiekosten.

  6.5. TotallyActive mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:
  a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
  b. als het Lid de machtiging tot SEPA automatisch incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
  c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
  d. indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegd. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

7. Opschorting (tijdelijk stopzetten)

  7.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van TotallyActive – deugdelijk bewijs.

  7.2. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

  7.3. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting. Bij een lidmaatschap van 6 maanden kan een Lid 1 maand het lidmaatschap opschorten bij een 12 maanden abonnement heeft het Lid 2 maanden. De opschortingsperiode is altijd voor de duur van minimaal 1 maand.

8. Openingstijden

  8.1. TotallyActive is bevoegd om de zaal geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen.

  8.2. TotallyActive is bevoegd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.

  8.3. TotallyActive is bevoegd om de zaal voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Indien deze verhindering langer dan 14 dagen duurt wordt de incasso aan het Lid tijdelijk opgeschort totdat het onderhoud is verholpen.

9. Klachten en Informatieverplichting

  9.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan de in de Overeenkomst vermelde club te worden doorgegeven.

  9.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer TotallyActive kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

  9.3. In geval van klachten met betrekking tot TotallyActive dient het Lid zich in eerste instantie persoonlijk te wenden tot de medewerkers van TotallyActive of per mail naar TA@totallyzouk.nl.

10. Personal Training

  10.1. TotallyActive, dan wel derden, bieden personal training aan. Personal training is niet bij het lidmaatschap inbegrepen.

11. Aansprakelijkheid

  11.1. TotallyActive is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens de medewerkers van TotallyActive.

  11.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch TotallyActive, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de sportzaal.

13. Slotbepalingen

13.1. Op alle door TotallyActive gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

13.2. Overeenkomsten tussen het Lid en TotallyActive kunnen alleen per mail worden aangegaan en kunnen alleen per mail worden gewijzigd.

13.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.